Nyckeltal

I en koncern som vår finns det självklart många spännande siffror att redovisa. Här nedan följer några nyckeltal för C4 Energikoncernen (Mkr).

C4 Energi i siffror

  2017 2018
Nettoomsättning 547,4 606,8
Resultat efter finansiella poster 101,6 110,5
Balansomslutning 1 537,4 1 658,9
Nettoinvesteringar 149,9 167,6
Kassaflöde från rörelsen 67,1 59,2
Avkastning i sysselsatt kapital (%) 9,2 9,8
Avkastning eget kapital (%) 13,6 13,5
Soliditet (%) 39,3 40,3
Försäljning av fjärrvärme (GWh) 361 360
Elproduktion Allöverket (GWh) 88 80
Överförd energi elnät (GWh) 502 504
Biogasproduktion 57 54
Antal fjärrvärmeanläggningar 3 540 3 639
Antal elnätsabonnemang 28 350 28 419
Antal elleveranspunkter 4 314 6 231
Medeltal anställda 91 92

 

Bild på Stora torg i Kristianstad